BUILDOCS KASUTUSTINGIMUSED

Kasutades www.buildocs.ee platvormil pakutavaid teenuseid (edaspidi: „Teenused“ või “Teenus”), nõustute Te alljärgnevate tingimustega (edaspidi: “Tingimused”):

1. Üldist

1.1. Teenuste osutajaks on Entity Technologies OÜ (äriregistri kood 11673038, asukoht Teguri 55a, Tartu) (edaspidi: “Teenusepakkuja”).

Teenuste eesmärgiks on ehitamisega seonduvate dokumentide, jooniste, tegevuste, ajakavade jmt veebipõhise haldamise ja säilitamise võimaluste pakkumine.

1.3. Teenusepakkujal on õigus Teenuste sisu ja vormi Teenuste täiendamise ja arendamise eesmärgil muuta ilma sellest kasutajat eelnevalt teavitamata. Suuremate ja olulisemate muudatuste tegemisest püüab Teenusepakkuja kasutajaid eelnevalt siiski teavitada.

1.4. Teenusepakkuja võimaldab kasutajale pideva juurdepääsu Teenustele. Siiski peab kasutaja arvestama, et tulenevalt asjaolust, et Teenuste kasutamine sõltub peale Teenusepakkuja veel ka teistest osapooltest (internetiteenus, serveriteenus, jmt), ei saa Teenusepakkuja tagada Teenuste täiesti katkestamatut ja tõrgeteta toimimist.

1.5. Teenuste kasutamine vastuolus Tingimustega ja mistahes õigusvastaseks või heade kommetega vastuolus olevaks tegevuseks on keelatud.

2. Konto registreerimine ja kasutamine

2.1. Kasutaja kinnitab, et esitab konto registreerimisel õiged ja kehtivad andmed ning teatab nende andmete muutumisest Teenusepakkujale / ajakohastab vastavad andmed ilma viivitamiseta.

2.2. Juriidilise isiku nimel konto loomisega kinnitab kasutaja mh., et tal on vastava juriidilise isiku esindamise õigus ja juriidilisele isikule Tingimuste järgsete kohustuste võtmise õigus.

2.3. Kasutaja ei tohi oma Teenuste kasutamist võimaldavaid andmeid (nt kasutajanime ja salasõna) avaldada teistele isikutele. Kasutaja vastutab kõigi toimingute eest, mida tehakse tema kasutajanime ja salasõna abil.

3. Teenuste hind ja tasumine

3.1. Teenuste kasutamise eest maksab kasutaja või tema esindatav juriidiline isik vastavalt Teenusepakkuja kehtivale hinnakirjale. Hinnakiri on avaldatud Teenuste kodulehel.

3.2. Teenusepakkujal on õigus teha hinnakirjas muudatusi, andes niisugustest muudatustest teada Teenuste kodulehel mõistliku aja jooksul enne muudatuste jõustumist.

3.3. Teenusepakkujal on õigus Teenuseid paketeerida ning pakettides muudatusi teha.

3.4. Teenusepakkuja esitab Teenuste eest arved kasutaja poolt avaldatud e-posti aadressil. Kasutaja tagab, et vastav aadress on töötav ja et kasutaja saab sellele aadressile saadetud arved jm sõnumid kätte. Eeldatakse, et kasutaja saab sellele aadressile saadetud sõnumid kätte hiljemalt teisel tööpäeval peale saatmist.

3.5. Nii aktiivse haldamise kui ka arhiivi hoidmise Teenuste jätkuva osutamise eelduseks on Teenuste eest tasumine.

4. Isikuandmete töötlemine

4.1. Teenusepakkuja kogub ja kasutab kasutaja poolt registreerimisel esitatud (ja hiljem täpsustatavaid) andmeid järgmistel eesmärkidel:

4.1.1. Teenuste osutamiseks, analüüsiks ja arendamiseks;

4.1.2. kasutaja teavitamiseks Teenuste osutamisega seonduvatest küsimustest;

4.1.3. kliendibaasi haldamiseks ja analüüsiks turunduslikel või statistilistel eesmärkidel;

4.1.4. uudiskirjade, pakkumiste, meeldetuletuste, kutsete, tagasisideuuringute jmt saatmiseks;

4.2. Hilisema suhtluse ja Teenuste osutamise käigus võib Teenusepakkuja koguda andmeid ka kasutaja tellimuste, pakettide, maksete, saadetud kirjade ja teadete jmt kohta.

4.3. Teenusepakkujal on õigus salvestada teavet kasutaja IP-aadressi kohta ning salvestada kasutaja arvutisse Teenuste osutamiseks vajalikke cookie’sid.

4.4. Teenusepakkuja võib kasutaja andmeid edastada muudele isikutele, kui see on vajalik Teenusepakkuja õiguste kaitsmiseks (näiteks kohtutele, võlgade sissenõudmisega tegelevatele isikutele, kohtutäituritele) või Teenusepakkuja seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks.

4.5. Teenusepakkuja kasutab kasutaja andmete töötlemisel (pilveteenus ja serveriteenus) volitatud töötlejaid, kelle puhul ta on veendunud nende usaldusväärsuses ning kes kas tegutsevad kooskõlas konfidentsiaalsuskaitsega või kellega Teenusepakkuja on sõlminud andmetöötluslepingud. Käesolevate Tingimuste alusel Teenuseid kasutades annab kasutaja Teenusepakkujale loa niisuguste volitatud töötajate kasutamiseks.

5. Vastutuse piirangud

5.1. Teenused on tehtud kasutajale kättesaadavaks ja tema poolt aktsepteeritud „nagu on” („as is”) põhimõttel, st nii nagu Teenused on konkreetsel ajahetkel koos nendel esineda võivate võimalike puudustega. Teenusepakkuja ei taga Teenuste vastavust mistahes nõuetele ega selle sobivust kindlaksmääratud või kasutaja poolt eeldatavale kasutusotstarbele.

5.2. Teenusepakkuja ei vastuta võimalike ebamugavuste ja kahjude eest, mis võivad olla põhjustatud Teenuste mittevastavusest kasutaja soovidele või tõrgetest Teenuste töös.

6. Muud tingimused

6.1. TeenusepakkujaI on õigus muuta Tingimusi, avaldades muudetud Tingimused Teenuste kodulehel ja/või teavitades Tingimuste muutmisest kasutajat e-posti teel. Teenuste jätkuv kasutamine on lubatud üksnes muudetud Tingimustega nõustumisel ning tähendab muudetud Tingimustega nõustumist.

6.2. Teenusepakkujal on õigus sulgeda kasutaja konto, kui:

6.2.1. kasutaja ei ole ühe kuu jooksul peale registreerumist sisse loginud ja tal ei ole aktiivseid andmekogusid;

6.2.2. kasutajal on võlgnevus rohkem kui kahe kuu tasu osas;

6.2.3. kasutaja on korduvalt või oluliselt rikkunud Tingimusi.

6.3. Teenusepakkuja võib Teenuste osutamise igal ajal lõpetada, teatades sellest kasutajatele mõistliku aja ette. Lõpetamise korral tagab Teenusepakkuja kasutajatele võimaluse oma andmete allalaadimiseks.

6.4. Teenuste kasutamisest tekkinud vaidlused lahendatakse Harju Maakohtus Eesti õiguse alusel.

Teenuste kasutamise Tingimused nende kehtival kujul on kättesaadavad veebilehel www.buildocs.ee/tingimused. Teenuste kasutamise tehnilised tingimused ja juhised on kättesaadavad veebilehel www.buildocs.ee/tehnilisedtingimused. Teenusepakkuja võib tehnilisi tingimusi ja juhiseid muuta.